AV. PUIGMAL, 40 - 08560 MANLLEU (Barcelona) - comercial@enter.cat

ADAPTACIO AL NOU RGPDReglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD)

L'aprovació del nou Reglament comporta destacades novetats i canvis imminents en l'àmbit de la protecció de dades.
Comença una transició cap a una nova "legalitat europea de privacitat", d'especial interès per a ciutadans europeus i per a qualsevol que tracti dades personals.

Reglament Europeu de Protecció de Dades

Les obligacions més destacables que van a impactar directament en els processos d'adequació al Reglament són:

  · Nous drets dels ciutadans: dret a l'oblit i dret a la portabilitat de dades.
  · Creació de la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD) .
  · Obligació de realitzar Anàlisi de Riscos i avaluacions d'impacte per determinar el compliment normatiu.
  · Obligació de registrar documentalment les operacions de tractament.
  · Noves notificacions a l'Autoritat de Control: bretxes de seguretat i autorització prèvia per a determinats tipus de tractament.
  · Més informació als afectats del tractament de les seves dades personals.
  · Increment de la quantia de les sancions: de fins a 20 milions d'euros o el 4% del volum de negoci total anual de l'exercici anterior.
  · Aplicació del concepte "Finestreta Única", perquè els usuaris interessats puguin efectuar tràmits, tot i que aquests afectin autoritats en la matèria d'altres estats membres.
   · Establiment d'obligacions per a noves categories especials de dades (biomètrics, genètics, etc.).
   · Nous principis en relació a les obligacions d'informació: transparència i minimització.

Aquestes obligacions estan orientades a reforçar la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans, que han de poder disposar d'un control més efectiu de les seves pròpies dades personals.

En aquest sentit, el nou Reglament permetrà harmonitzar les actuacions i nivells de protecció, establint un marc comú per a la salvaguarda del dret a la protecció de dades personals, per part de tots els estats membres, que s'ha de complir de manera uniforme en tota la UE.

La seva afectació és generalitzada, però no només a nivell de països, sinó també de sectors d'activitat. Per tant, totes les empreses, professionals i entitats afectades hauran de revisar i adequar les seves actuacions en matèria de protecció de dades als nous requeriments d'aquest Reglament.
És aplicable "a partir del 25 de maig de 2018", però, abans d'aquesta data, les empreses han d'estar adaptades i complint amb les seves obligacions.
ENTER Informàtica li adapta la seva empresa al nou Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD).
Eviteu sancions.